Kancelaria Notarialna Agnieszka Dawińdziak Notariusz

Władysława IV 17/15
81-361 Gdynia

Tel. 883-338-929; 883-338-934
E-mail: kancelaria@notariuszad.pl

            kancelaria@gdynianotariusz.pl

 

Godziny otwarcia

Czynne:
poniedziałek — piątek: 9:00 — 17:00

Pozostałe dni i godziny po wcześniejszym umówieniu się
Możliwość płatności kartą lub przelewem

 

Dokumenty do aktów notarialnych

Notariusz do sporządzenia aktu notarialnego potrzebuje szeregu dokumentów wynikających z poszczególnych ustaw. Poniżej podstawowe dokumenty. W każdym przypadku prosimy o kontakt.

Przy umowach sprzedaży:

 1. Numer księgi wieczystej

  (również dla spółdzielczego własnościowego prawa, jeśli jest prowadzona księga wieczysta).


 2. Wartość przedmiotu umowy (cena).


 3. Data wydania nieruchomości.


 4. Warunki umowy.

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedających lub strony otrzymującej kwotę – w przypadku zapłaty przelewem.


 6. Zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu lub budynku nikt nie jest zameldowany,


 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (jeżeli nieruchomość/prawo zostało nabyte w spadku - zawsze lub w darowiźnie - po 2007 roku).


 8. Zaświadczenie od Administratora stwierdzające, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.


 9. W przypadku lokalu/działki obciążonej hipoteką – zaświadczenie Banku o wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego.


 10. W przypadku zakupu na kredyt i konieczności obciążania nabywanej nieruchomości hipoteką – umowa kredytowa lub inna podstawa do wpisu hipoteki, oświadczenie Banku wydane na podstawie art. 95 prawa bankowego.Sprzedaż działki:

 1. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy wraz z informacją o tym, czy nieruchomość położona jest w strefie rewitalizacji (bądź informacją, że Gmina nie podjęła uchwały o utworzeniu takiej strefy) z Urzędu Gminy,


 2. zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego (Urzędu Miasta na prawach Powiatu) – potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,


 3. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,


 4. w przypadku nieruchomości zabudowanej – opis budynku (rok budowy, ilość kondygnacji, powierzchnia użytkowa, ilość pomieszczeń)


 5. w przypadku podziału nieruchomości, który nie został ujawniony w księdze wieczystej – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości (wraz z informacją, że jest ostateczna), mapa zatwierdzająca podział nieruchomości oraz wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z map ewidencyjnych dla wszystkich działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości – wydane dla celów wieczystoksięgowych


 6. podstawa nabycia nieruchomości, czyli np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, innej umowy lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku nabycia na podstawie dziedziczenia – zawsze – oraz w przypadku nabyci w drodze  darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności,  zapisu (każdego), polecenia testamentowego, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, ,zachowku – po dniu 1 stycznia 2007 roku – Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego przez Zbywcę.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: 

 1. zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją czy spółdzielni przysługuje prawo własności do gruntu na którym znajduje się budynek mieszkalny


 2. zaświadczenie ze spółdzielni o niezaleganiu w opłatach eksploatacyjnych za lokalAkt poświadczenia dziedziczenia: 

 1. akt zgonu spadkodawcy,


 2. testament lub testamenty spadkodawcy.


 3. akt stanu cywilnego spadkobierców: odpisy (skrócone bądź zupełne) aktów urodzenia urodzenia, a w przypadku kobiet zamężnych – dodatkowo  odpisy aktów małżeństwa.


 4. PESEL zmarłego – dowód osobisty zmarłego bądź zaświadczenie o numerze PESEL.

 5. numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku wraz z podstawą nabycia przedmiotowych nieruchomości.

 6. dane osobowe spadkobierców.

 

Opłaty

TAKSA NOTARIALNA


Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Podane w Rozporządzeniu stawki są stawkami maksymalnymi, możliwe jest więc indywidualne ustalenie z notariuszem taksy notarialnej za daną czynność, po zapoznaniu się przez notariusza ze stanem faktycznym oraz dokumentami.

W przypadkach większości umów, szczególnie rozporządzających prawami (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa przedwstępna) wynagrodzenie notariusza jest obliczane na podstawie wartości rynkowej przedmiotu umowy, którą podają strony, z uwzględnieniem  zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn  albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

I tak, podstawą określenia maksymalnej stawki jest, dla przykładu:
– przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa przedmiotu umowy;
– przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
– przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
– przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
– przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;

UWAGA: do podanych niżej stawek doliczyć należy podatek VAT w stawce 23%.

Od wyżej określonych wartości maksymalna stawka wynosi:

1) do 3000 zł – 100 zł;
2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

W wielu przypadkach notariusz pobiera połowę wyżej przewidzianej stawki (np. przy umowach sprzedaży lokali stanowiących odrębną nieruchomość, przy umowach zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy sprzedaży działek budowlanych).

Poniżej wybrane stawki maksymalne za określone rodzaj czynności:

1) akty notarialne

–  umowa majątkowa małżeńską – 400 zł,
–  testament – 50 zł,
–  testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
–  testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
– pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
–  oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
– sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
–  sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego – 50 zł,
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł,
– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
– sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,

– czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (z wyłączeniem protokołu dziedziczenia i oświadczenia o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem) – 400 zł,

– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,

– sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł.

Nadto notariusz pobiera także taksę notarialną za wypisy sporządzonych aktów notarialnych wydawanych stronom czynności i innym przewidzianym prawem instytucjom. Taksa notarialna za sporządzenie wypisu aktu notarialnego wynosi 6 zł za każdą stronę wypisu.

2) poświadczenia

–  poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

 • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,

 • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

–  poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
–  poświadczenie pozostawania przy życiu:

 • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,

 • w innym celu – 30 zł;

–  poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za dokonanie czynności poza kancelarią notariusz pobiera dodatkową opłatę – w porze dziennej (między godziną 8-20) – 50 zł, a w porze nocnej i w dni ustawowo wolne od pracy – 100 zł, za każda rozpoczętą godzinę.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

W większości dokonywanych czynności stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu umowy (tak jest np. w przypadku umów sprzedaży nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, umów sprzedaży praw użytkowania wieczystego).

W przypadku umów sprzedaży praw obowiązek zapłaty podatku ciąży na kupujących.
Przy umowach zamiany obowiązek podatku ciąży solidarnie na stronach umowy.

OPŁATA SĄDOWA ZA WPISY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Kwoty należnych opłat za najczęściej dokonywane wpisy:

– wpis prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (np. wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy wpis hipoteki) – 200 zł, a jeśli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie – pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,
– wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – opłata w wysokości 150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
– wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł
–  własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł,
– wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł
– założenie księgi wieczystej 100 zł,
–  odłączenie nieruchomości lub jej części – 100 zł,
– sprostowanie działu I-O – 100 zł.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

 

Kontakt

www.gdynianotariusz.pl
81-361 Gdynia 

ulica Władysława IV 17/15 

(naprzeciwko ZUS) 

Wejście w bramę przy sklepie Motosprzęt (blisko Alior Banku oraz PKO BP)

+48 883 338 929

+48 883 338 934

Court
 

+48 883 338 929

©2020 by Agnieszka Dawińdziak Notariusz w Gdyni.